Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl

Biuro Nadleśnictwa Krasiczyn mieści się w dwóch osobnych budynkach A oraz B, położonych na tej samej posesji. Pomiędzy budynkami A i B oraz za budynkiem B znajduje się plac parkingowy. Budynki te wybudowano w latach 60 XX wieku.

Budynek A posiada trzy kondygnacje użytkowe, schody z barierką, nie posiada windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się przejścia posiadające szerokość 90 cm, wejścia do pomieszczeń posiadają progi.

Wejście do budynku A znajduje się od frontu budynku, od północnej strony.

Budynek B posiada dwie kondygnacje użytkowe z czego Nadleśnictwo użytkuje tylko poziom 0. Przy wejściu do budynku znajduje się próg o wysokości około 20 cm. W budynku nie ma windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się przejścia posiadające szerokość 90 cm a wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Na poziomie 0 w budynku B znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się od strony południowej i północnej.

W obu budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach pracują osoby posługujące się językiem polskim, a część z nich również językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 7.00- 15.00

W celu rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr 16 670 66 56, lub mailowy krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl