Wydawca treści Wydawca treści

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go listopada 12, 37-700 Przemyśl; e-mail: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl; tel: 16 670 66 56, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasiczyn Pana Przemysława Włodka.
  2. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Krasiczyn tj:
  1. prowadzenia statutowej działalności,
  2. prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej
  3. spełniania obowiązku statystycznego,
  4. realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 788 ze zm.), w tym związanych z gospodarowaniem mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, zawieraniem umów dzierżawy, najmu itp.
  1. Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania oraz usunięcia.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez Nadleśnictwo Krasiczyn przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

 

INFORMACJA NA TEMAT  REKRUTACJI

  1. Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu informuje, że przyjmować będzie CV, tylko w przypadku prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.
  2. Przesłane CV  e-mailem lub listem poza prowadzeniem rekrutacji będzie, skutkowało zniszczeniem dokumentów.

 

INFORMACJA O MONITORINGU

w Nadleśnictwie Krasiczyn obejmujący  Leśniczówkę Bełwin i część zabudowaną wiatami ścieżki edukacyjnej w Leśnictwie Wapowce.

                      

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl, ( tel.16 670 66 56 ), e-mail: krasiczyn@krosno .lasy.gov.pl

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego,  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres  30 dni.

  Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym przez Nadleśnictwo Krasiczyn jest dobrowolne.